Nedan ser ni användningsvillkor för webbplatsen För frågor ber vi dig kontakta oss på +46(0)8 621 61 00 eller via email, info@welcomehotel.se.

1 Webbplatsen och dessa villkor

1.1 Denna webbplats ägs och drivs av Welcome Hotel i Barkarby AB (”Welcome Hotel”) – 556244-4355.
1.2 Dessa villkor (”Användningsvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.
1.3 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2 ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

2. För att förbättra din användning av denna webbplats kan Welcome Hotel komma att göra ändringar.
2.2 Welcome Hotel förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Welcome Hotel anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Welcome Hotel rätten att göra ändringar i dessa Användningsvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Welcome Hotel i Barkarby AB.
3.2 Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med Användningsvillkoren.
3.3 När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Welcome Hotels föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).
3.4 Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Welcome Hotels eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

4 HYPERLÄNKAR

4.1 Welcome Hotels webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Welcome Hotels webbplats.
4.2 Welcome Hotel råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Welcome Hotel inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.
4.3 Att Welcome Hotel tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Welcome Hotel ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.
4.4 Eftersom Welcome Hotel inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Welcome Hotel dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5 INNEHÅLL SKAPAT AV WEBBPLATSANVÄNDARE

5. Welcome Hotel kan komma att tillhandahålla möjligheten för användare av webbplatsen att själv publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen.
5.2 Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll på webbplatsen medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du bär fullt ut eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för.
5.3 Användare förbinder sig att hålla Welcome Hotel skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. Welcome Hotel tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare.
5.4 Welcome Hotel förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av Welcome Hotel kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för Welcome Hotel eller Welcome Hotels samarbetspartners.
5.5 Welcome Hotel förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk och andra skadliga åtgärder.
5.6 Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter en till Welcome Hotel global, och i tiden obegränsad, rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen.

6 ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1 Welcome Hotel lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.
6.2 Inte heller garanterar Welcome Hotel att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.
6.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7 ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

7.1 Welcome Hotel använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Welcome Hotels webbplats.
7.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Welcome Hotel att förbättra ditt besök på Welcome Hotels webbplats.
7.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Welcome Hotel använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Welcome Hotel kan även komma att använda sig av tredje parts cookies.
7.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

8 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

8. Welcome Hotel hanterar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och värnar om den personliga integriteten vid hanteringen av dina personuppgifter.
8.2 Genom att använda Welcome Hotels webbplats accepterar du att Welcome Hotel aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Welcome Hotel i Barkarby AB och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Welcome Hotels webbplats.
8.3 För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Welcome Hotel lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Welcome Hotel förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.
8.4 Welcome Hotel har rätt att använda dina personuppgifter för att skicka ut information om erbjudanden och produkter till dig. Önskar du inte ta del av sådan information ber vi dig kontakta Welcome Hotel som du når antingen genom att skicka email, info@welcomehotel.se eller per telefon +46(0)8 621 61 00.
8.5 Welcome Hotel kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Welcome Hotel. Welcome Hotel behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Welcome Hotels underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Welcome Hotel. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Welcome Hotel.
8.6 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren lagras och används på det sätt och för de syften som anges i punkterna 8.1 – 8.4.
8.7 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.
8.8 Användaren samtycker till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera användaren i marknadsföringssyfte. Användaren samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad.
8.9 Användaren har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Welcome Hotel få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om användaren. Eventuella felaktiga personuppgifter kan användaren be att få rättade. Användaren kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till oss genom att du antingen skickar email till, info@welcomehotel.se eller genom att du kontaktar Welcome Hotel per telefon +46(0)8 621 61 00.

9 SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

9.1 Welcome Hotel i Barkarby AB, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkorts uppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
9.2 Welcome Hotel vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner. Welcome Hotel garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.